Bang Media

Shakisha kuri ino site

Indirimbo z'Imana Videos

IBISAKUZO VIII

Nyoko ko ari munini yakwambara inkanda ya Rugondo ?-Umutwe w'imbaragasa.

Ndamutemye ndamutaruka.-Umutumba w'insina.

Nagutera ibumbabumba-Umutsima.

Bwira rugango, uti Rugahura aragusize-Umutsima n'inyama.

Mugina ni uwa Muko-Umutsi wo ku kibuno.

Nagutera Nyamuniga wa Nyamuko-Umutsi w'innyo.

Nyamunimba wa Muko-Umutsi ku nda.

Nkubise igiti umwami anyumva neza-Umutozo.

Sogokuru w'ibihigi byinshi-Umutobotobo.

Ujya mu bajiji wari umujiji ?-Umwishywa mu isusa.

Jya ruguru tujye mataza.-Umwishywa ku rutare.

Nyamukubura umutindi-Umwisheke.

Behu behu !!!-Umwironge.

Nagutera Rwakimanuka rutaribwa n'inyoni-Umwijima.

Tora inkoni ntore indi tujye gutsimbura Rukara ku gicaniro-Umwijima.

Nyamwiza mu ibanga-Umwangange.

Nyirakamuga mu mpinga ya Kamonyi-Umwangange.

Gatukura katokeje-Umwana w'ifundi.

Karazigurira-Umwana uzigurira ku mugina.

Ngeze munsi y'urugo nkuka itako-Umwana usanze se na nyina batariyo.

Nagutera akambuka uruzi katarubonye kandi katarukandagiyemo-Umwana uri mu nda ya nyina.

Ndateka imirire niyo yanyobeye-Umwana ugaburirwa na nyina w'undi.

Ngira umwana nkamutega amasunzu nkamutuma mu ishyamba-Umwambi.

Ngira umwana nkamutega ibanganga nkamutega isunzu rimwe nkamutera mu ibanga ry'umusozi-Umwambi.

Impfumbatizabutoki ya Sebutama ironsa batatu-Umwambi mu ruge.

Nagutera igisogo nyamutentema-Umuziha w'inzovu.

Fata umuhoro mfate undi tujye gutema ikidatemeka-Umuzi w'urutare.

Mukara ikamwa ayera ni inka ya Dogo-Umuyenzi.

Mugarikayera ni Sebatongo-Umuyenzi.TAGS:imigani,imigenurano,umuco,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,inzoga,rwanda,ikinyarwanda,bangambiki,uturingushyo

Related Posts by CategoriesSem comentários:

Enviar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...