Bang Media

Shakisha kuri ino site

Indirimbo z'Imana Videos

IBISAKUZO XVI

Bicinyigiri bya Bikangaga Bikondo byacuzwe n'abantu-Ibirago.

Hagarara hakurya mpagarare hakuno duterane ibidashyika-Ibipfunsi.

Nyiraburemo bamurengeje urugo-Ibipfuko.

Ko uri mukuru wa kera wari wabona umwami w'amenyo abiri ?-Ibikingi by'irembo.

Nagutera Nyirahanga amenyo abiri.-Ibikingi by'amarembo.

Amenyo abiri-Ibikingi by'amarembo.

Ngira abana bagaturana ntibaramukanye-Ibikingi by'amarembo.

Kimenyi w'amenyo abiri-Ibikingi by'amarembo.

Mpagaze aha mbona amenyo ya Ruganzu-Ibikingi by'amarembo.

Rutinda mu idadi rutebuka mu iteme bwakeye Dede !-Ibijumba.

Imisozi iriyorosa ibigondo-Ibihu - Inzuki - Intoki.

So na data ko bameze impara inzoga y'ibwami izikorera nde ?-Ibihaza.

Hakurya biraheneranye-Ibihaza.

Abana ba mukeba bambaye imigoma bose-Ibigori.

Mfite igihugu cy'abagabo gusa-Ibigori bifite imisatsi.

Ngira imbehe nyinshi ariko mbura iyo ndiraho-Ibiganza.

Biromongana mu mpinga ya Janja-Ibicuma ku nkangara.

Jya munsi y'urugo bagupfunde ibirozi-Ibiboga byagaze.

Nkiza ibyo biganza bya so binsaba inyama-Ibibabi by'ibibonobono

Iteze neza ntiyica-Ibere ry'inkumi.

Iriboneye ntiryica-Ibere ry'inkumi.

Nagutera umututu utigita-Ibere ry'inkumi.

Nshiye mu ishyamba rimpa umwezi-Ibarizo ry'ingoma

Nkubise urushyi rurumira-Ibara ry'inka

Tora ifumba ntore indi tujye kwibaza-Gutwika uruzi.

Ujya kukwica aragusekera-Gusitara ku ibuye.

Ndagukubita nkakwitaza nitwa umuhungu wa Mburamatare-Gusitara ku ibuye.

Rushiramazinda rwa Ntibazirikana rubanda mushishwa nabi-Gusaba uwo wimye.

Ndasera igahanga nkagosorera ikabondo-Guhekenya amasaka.

Nishe inkuba nyihambiriza indi-Guhambiriza igitoke ibirere.

Ngira inkongoro nkazogereza hejuru y'uruzi ntizigwemo-Amenyo.

I Gisaka ntibacinyira bangana amacinya-Amenyo.

Twagitse umuzinga ku ngoma ya Gahindiro na n'ubu nturinjira-Amazuru.

Nkubise inkoni hasi ndi mu gikari intanga ikambere-Amazimwe yo ku Rurembo.

Ntoye umuhoro ntema icyo ntari buce-Amazi.

Barateka ntibaminina-Amazi y'inyama.

Nagutera amazi ajya ruguru-Amazi mu muheha.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,inzoga,rwanda,ikinyarwanda,bangambiki,uturingushyo

Related Posts by CategoriesSem comentários:

Enviar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...