Bang Media

Shakisha kuri ino site

UBWIRU-INZIRA Y'IKIROGOTO


Iy íbintu byabaayé nk íbindi
Umwam aba yáapfúuye
Umutsoob akamuc inzár akamwógosha
Yab átabíiz ubwé
5 Akager agah und úzi kwóogosha
Ntazaagir Umwami wúndi yoogósha
Cyáng úmwána w Umwami
N úundí w Umunyigínya wéese
Ntagire n úundí muntu yongéra kwóogosha

10 Isunzu ry é bakaryogosha bátaritándukanya
Rikuururukirizwa ku kiremu cy úmutaaba
Bárifata néezá bakabíbiika

Uwó kwaa Ndunguts akaaza
Agakubit uruugi rwó hagatí kwaa Cyírima
15 Bati n iikí ?
At Umwami yaatánze

Umunyákabágar akaazan umushyó weejéj intaama
Agac indásaagw enyé kurí Karínga
Ati Shóobuja yaatánze
20 Aríko tuzaagushumbuush undí

Nó kuu ngabé zóos atyó
Uwó kwaa Ndunguts akaaza
Agashinguuz inkingi y ámacúmu
Amazu bakayakuurah údusongero
25 N ígikingi cy íirémbo

Amapfíizi bakayakuura muu nká
N ábagabo mu bagoré
N íbindi byóse

Bagaháguruka bakajya mu rwóserezo
Bagakuur umunyábwoko bwizá muu nzu
30 Uyifit arí níni
Bagakuura mw íinsíiká n ínkingi
Urutára bakarwubaka mu kirambi rúbogetse
Bagacukura munsí yáa rwo
Amapfíizi yé bakayabiikiirir aho

35 Imfíizi yó muu Nyúbahiro
Bakayibamba báyihagaritse
Bádakurúr impande
Báyikuruz imivumú y ímitaaba
Bakahabiikiirira n íimfíizi y íntaama
40 Bakarambikahw íkirago cy ígikángagá

Umutsoobe w ísug ákaaza
Akamukamir amatá y 'Iinyúbahiro
Mu kiganza cy íburyó
Bakaryamiishah úmusayá w íburyó

45 Bagacaana harya nó hino
Bakootsamó záa nyama na záa ngimbu
Bakajya bákuya mu kiganza
Nó ku musayá nó mw iibéere

Inká z ígicúba cy 'Iinyúbahiro
50 Zigakámwa bagacúnda
Bagasiig umugogó
Bakarambuur imyanya yóose
Itár úukwo kubóko kw íburyó
N áamáaso bakayambura
55 Básubizayó n úrurími
Bagakanda kuu nda

Amahérezo yabyará
Akabyarira mu kiganza
Cyángwá mu musayá
60 Cyángwá mw iibéere

Yabyará bakavuz impundu
Yamará kureeb icy ábyayé
Bakamubumb amáaso
Bakamwambik ishyíra
65 Bakamwambik uruhú rw íimbáka
Bakarumushyira mu gihumbi
Rusánga rwó muu Nyúbahiro
Bakayimuzingiramó
Ku maguru bagashyirah úruhú
70 Rwaa Rúsanga rw íntaama

Yabyar úrugomo
Bagakuuram úrunyó rumwé
Bakarushyira mu gicúba cy úmurinzi
Bagashyiramw ámatá yó muu Nyúbahiro
75 Izindi bakaazan urugimbu
Bagakóngeeza bázitwika
Ku kintu baazihunguriyehó
Yab ábyáye rumwé
Biba bírangiye
80 Yab ábyáy urugomo
Bakazaagir inzira y urugomo
Bakajya báazana yáa matá
Bakajya báshyirahó duké
Murí cyáa gicúba

85 Nóone hó bakaazan amabóko
Bagashyir ibiganza kuu ntúgu
Agakuukira mw iiráaro
Nyir'úrugw ágasanganira
Afít umutárati n írasaago
90 Bakanyuranira mu muryángo
Akagend ubutáror ínyuma

Bwacy ágakeberw isambu
Akuubak imbere yáarwo
Akarurinda ngo hatagir ígití kihavá

95 Umugog úkajy i Rutáre
Ugasanga báaruujuj urugó
Ukajya muu nzu yó mu gikaari
Hakaráariirwa bakajya báhindana
Bakiicara gusa ntibásase

100 Kamber íkab urukámiro
Bakaazana cyáa gicúba cy írerero
Gihorá kimugend imbere
Kigaham aho
Bakagumiriza bagakómeera
105 Améez agahit ar áané
Umuns abáana b íbwami boogóshwa
Inzogá zikaba záaratúruts ibwami
Iy ínturíre n úubúuki
N íhembe ry ínzovu

110 Bagatumiz inká
Yó mu Muhooz ikámwa
Bagafukura murí yáa nz ikibúmbiro
Záa nzogá zómbí zikajy imbere yé muu mvá
Bati dor inzoga
Umwam ahoran inzogá

115 Bakaazan ihembe ry ínzovu
Bakagerekahw íbyuhagiro byiizá
Ng Umwam ahor ar íinzovu
Bakaazan amatá y 'Iinyúbahiro
Bakayamushyir imbere
120 Aryámiy iburyó
Ay 'Umuhooz akajy inyuma
Muu nkongooro z ímirinzi
Ngo dor amatá y 'Umuhoozi
Umwana wáaw azaaguhoorera

125 Bagasiisibiranya
Ahó yeerékej amáaso hó mu rugó
Bakahafukura bakabyarira hó cyáa gicúba
Bakaazan imivumú n ímiseké
Ukó basanzwé bábigira

130 Iyo babyarír imáana
Ku kibero cyó haruguru
Ahó yeerékej uruhanga
Bakahabyarir umutaaba n úmukó
By ísengero haanyuma
135 Ngo bajyé bámenya
Ahó yeerékej uruhanga

Yáa nzu bakayikingiish uruugi rw íngesé
Bakaruca mw áamáas abiri

Bakamar imyák iné
140 Bagac imitéezi ya yáa nzu
Ngw izáahwamé vubá bágihari

Umwáka wa káne wahitá
Ibwami bakooherez inzogá
Y ínturíre n íiy úubúuki
145 N íimfíizi n íngumba
Bagatumiza n íinká zó kugorora
Zinganá n úmubaré w áabíiru cúmi na bane

Umutsoob akaaza
Agaseng umukúrambere weeréwe
150 Ati dor inzogá ya Káanaaká
Y ínturíre n íiy úubúuki
Ngiiy ímfíizi ngíiy íngumba
Tsindir igihúgu cyaa we

Umutsoob agaháguruka
155 Yager 'i Rutáre
Akabishyikiriz Umunyámugogw ágatúura
Akabanza gupfúkam imbere ya yáa nzu
Ati seka Kaanaka
Dor inzog Umwam akwoherereje
160 Y ínturíre n íiy úubúuki
Ngiiy ímfíizi ngíiy íngumba
Ngiiz íngabo záawe zagutabaayehó
Nóone ziragutabaarukiye
Ngiiz íngororano

165 Umunyámugogw ágatúura
Byarangír agapfúkama
Ati nagútabaayehó
Nóone ntabaarukiy umwána waa we
Ndaseezeye

Umutsoob ati dor ingororano
170 Ibwami baguhaye

Umwíru wées akaaza
Agapfúkam agaseezera
Umunyámugogw ákagorora

Bagaháguruka bakaaz ibwami
175 Bagahaabw ibikingi
Aríko ntibáger ibwami
Indamútsa yé batabaaranye
Yahóz ijíishwa murí Kamberé
Igatabaarukanwa na wáa Mutsoobe wakámye
180 Akayigumana mu gikingi cyé

Iy ár Aabami b Iinká
Uwashóoy agum i Rutáre
Abanyáatwá bakamubahó nka mbere
Mutára yazáatánga
185 Akooserezwa mu Museké wa Kabuye
Akahav akajy i Joma ryaa Ruhanga
Umuns ibwami boogóshwa
Iryo joro bakabyarira Cyírim i Rutáre
Mutár akagum i Joma

190 Kiger akaba yáriimiy i Bwánacyambwe
Umunsi yambúts azá muu Ndúga
Iryo joro Mutár akambukira mu Kináni
Akaaza gutéeker ink 'i Gaséke
Ubwo Rugab ikava mu Bakóobwá
195 Ikaaza kuramuts i Gaséke

Iy íshaajíishij icyahi
Iremwa n íinká yó muu Mvúgo
Zó kwaa Rwángampuhwe
Gishyoz íkagaruka gutéeka

200 Umugabékazi ní kimwé
Bitandukanir aha
Ntaa shyír agirá
Ajya mu ruhú rwó muu Nyúbahiro
Abaabwahó n ábagoré cúmi na babiri
205 Mu myák ibiri
N áaméez abiri yó kwirabura

Ntaagir íhembe ry ínzovu muu mvá
Ntaahaabw ímbáka
Ntaa n ámatá y 'Umuhoozi
210 Bakamukenyez impuzu y úmutaaba
Agomba kujy abó batabáaj umugabo wé.

Related Posts by CategoriesSem comentários:

Publicar um comentário