Bang Media

Shakisha kuri ino site

Umurage w'Abakurambere-Iby'i Bwami n'ibyo ku Karubanda

Ibyo rero byari byiza, kuko Urwanda nyine rugizwe n'Umwami na Rubanda. Inyigisho za kera zavugaga ko Umurwa w'Umwami wari nk'agashushanyo k'Urwanda: ukagira i Bwami, ukagira no ku Karubanda. Hakaba imirimo ikorerwa i Jabiro mu nzu y'i Kambere, hakaba ikorerwa mu ngoro i Bwami nyine, hakaba n'ijya ku Karubanda. Kwiga iby'i Bwami rero, nk'uko Kagame yabigenje, nta ko bisa. Ariko hakabaho no kwiga ibikorerwa muri Rubanda, nk'ibyo Bigirumwami yihase. Byombi bifite akamaro cyane.
Nyamara ubanza abakurikiye inzira ya Kagame bararuse abakurikije Bigirumwami. Ibyo byaba byaratewe n'impamvu nyinshi, zirimo ko ibyo Bigirumwami yakoraga, mur'icyo gihe byakundaga kwita "ibipagani", bigatuma benshi babisuzugura. Ibyo rero si byiza, kuko byatumye iby'i Bwami bimenyekana kurusha ibyo muri Rubanda, kandi ubundi bitagombaga gusigana. Mbese twavuga ko ibya Gakondo n'umuco karande, byaba bimeze nk'imbyino, igira abatera n'abikiriza, ababyinnyi bakabona gusobanura imirindi.

Kwibanda ku by'i Bwami ukareka ibya Rubanda kandi byononnye byinshi mu Rwanda. Icya mbere, byatumye Abanyarwanda bata ibya kera byiza kandi bifite akamaro. Icya kabiri, byatumye amateka y'Urwanda yandikwa mu buryo butuzuye, akarondoora iby'i Bwami, akavuga abari bakomeye ku ngoma za kera, ariko akibagirwa Rubanda. Abanditsi b'ayo mateka bakamenyesha iby'abavugwaga mu nkuru zerekeye Abami, ariko bakibagirwa ko mu bihugu byose, abavugwa mur'iyo myanya yo hejuru ari bake cyane. Nyamara abatavugwa muri izo nzego z'ubutegetsi, baba bavugwa ahandi, ibyabo bikamenyakana mu bindi bikorwa, bikamenyeshwa n'ubwenge n'ubuhanga n'ubushobozi bwa bene byo, bikarangwa n'akamaro bagiriye abo babana, ba hafi cyangwa ba kure.

Related Posts by CategoriesSem comentários:

Publicar um comentário