Bang Media

Shakisha kuri ino site

Umurage w'Abakurambere-Ubucurabwenge

Urugero twatanga ni Ubucurabwenge, ari bwo Amasekuruza y'Abami. Kera habaga abanyabwenge bagenewe kumenya ibisekuruza by'Abami n'Abagabekazi, bakabiroondora neza, bigafatwa mu mutwe - bavuga kubitora - uko umwami yimye bakavuga Amasekuruza ye n'ay'Umugabekazi.
Amasekuruza y'Abami na yo Kagame yarayanditse, aza kuyashyira mu gitabo cyitwa Inganji Kalinga (Kabgayi, icapa rya 1959, pp. 98-101). Icyo gitabo ariko abagisigaranye ni bake, sinzi ko hazaboneka uburyo bwo kwongera kugicapa, kugira ngo abantu bongere basome ibintu byiza kandi by'ingira-kamaro uwo muhanga wacu yanditsemo.

Related Posts by CategoriesSem comentários:

Publicar um comentário